ALGEMENE VOORWAARDEN CREATE A SETPOINT (C.A.S) 


ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 

1. C.A.S.: Cas Nijdeken, handelend onder de naam Create a Setpoint (C.a.S.) gevestigd te Deventer, kvk nummer 76730794, de gebruiker van deze algemene voorwaarden 

2. Overeenkomst / Inschrijfformulier: De overeenkomst tussen C.A.S. en de Klant, waarin wordt overeengekomen dat C.A.S. voor de Klant Diensten verricht, op nader tussen partijen te bepalen voorwaarden, waarop onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing zijn. 

3. Diensten: het geven van persoonlijke begeleiding / coaching / training bij het sporten aan individuele personen of (kleine) groepen in de vorm van trainingssessies en/of (voedings)adviezen in meest ruime zin van het woord. 

4. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon die aan C.A.S. opdracht geeft tot het verrichten van Diensten als bedoeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij C.A.S. Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de uitvoering van enige Overeenkomst zijn betrokken. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdrachten van de Klant. 

4. Eventuele voorwaarden van de Klant of waarnaar de Klant verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door C.A.S. zonder voorbehoud uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. De algemene voorwaarden van C.A.S. prevaleren. 

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE 

1. C.A.S. is slechts aan een offerte / aanbieding (al of niet vermeld op een inschrijfformulier) gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan C.A.S. is bevestigd. 

2. De prijzen in de offertes / aanbiedingen zijn inclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. Een overeenkomst tussen de Klant en C.A.S. komt tot stand op het moment dat C.A.S. een Opdracht heeft aanvaard, welke aanvaarding mede kan blijken uit het 

sturen / overhandigen door C.A.S. aan de Klant van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Klant aan zich wordt gehouden, door de Klant ondertekende offerte / aanbieding / inschrijfformulier van C.A.S. of bevestiging door de Klant van de offerte / aanbieding van C.A.S. per e-mail, of, bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Klant van het uitvoeren van de werkzaamheden door C.A.S. overeenkomstig de offerte / aanbieding (al of niet vermeld op een inschrijfformulier). 

4. C.A.S. houdt met de Klant, voordat aan de Overeenkomst uitvoering wordt gegeven, een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt het zogenoemde anamneseformulier volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aan C.A.S. afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen (kunnen) worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de Klant zo snel mogelijk aan C.A.S. door te geven. 

5. C.A.S. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat C.A.S. is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

1. C.A.S. deelt de Klant mee wanneer en waar hij/zij verwacht wordt voorafgaand aan een trainingssessie. Ook wordt tevoren de duur van de trainingssessie afgesproken. 

2. Op C.A.S.… rust de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de Klant gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers aan een activiteit wordt bepaald door C.A.S. tenzij anders afgesproken. C.A.S. voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 

3. Het betreft hier een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat C.A.S. niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel. 

4. Alle Opdrachten beschouwt C.A.S. als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. Indien C.A.S. dit nuttig acht, is C.A.S. steeds bevoegd om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik te maken van derden. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever; indien daarvan sprake is zal dat tevoren worden gemeld. 

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door C.A.S. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

7. Indien de Klant te laat arriveert voor een afgesproken trainingssessie, kan de duur van de overeengekomen trainingssessie worden verkort met de periode dat de Klant te laat is gearriveerd, zulks voor rekening en risico van de Klant. 

8. Indien de Klant een afgesproken trainingssessie annuleert, kan C.A.S. in overleg met de klant een ander tijdstip inplannen om de trainingssessie alsnog te laten plaatsvinden. 

9. Annulering van een sessie dient 24 uur vóórdat de trainingssessie begint te worden gemeld per telefoon. Dit geldt zowel voor C.A.S. als de Klant. Er zal dan direct een nieuwe, vervangende afspraak dienen te worden gemaakt. 

10. Indien de Klant niet verschijnt voor een trainingssessie, en hij/zij deze niet (tijdig) heeft geannuleerd en er geen nieuwe, vervangende afspraak wordt gemaakt door de Klant, is de Klant het voor de trainingssessie overeengekomen bedrag onverkort verschuldigd, dit ter compensatie van de gemaakte administratie- en reserveringskosten, inkomstenderving, de gemaakte kosten voor voorbereiding van training, materiaal en ruimte, tenzij anders afgesproken. 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID 

1. Voor elke door C.A.S. aanvaarde opdracht geldt zoals vermeld een inspanningsverplichting. C.A.S. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. 

2. C.A.S. is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. 

3. C.A.S. is niet aansprakelijk wanneer bij C.A.S. door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. 

4. C.A.S. is niet aansprakelijk als de Klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de C.A.S. gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. 

5. De Klant ontvangt het sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico. Kosten van enig ongeval of letsel komen voor rekening en risico van de Klant. 

6. Indien het verrichten van Diensten door C.A.S. of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van C.A.S. (ofwel op basis van overeenstemming terzake ofwel op grond van een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak terzake), zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door C.A.S. afgesloten andere (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat C.A.S. in verband met die verzekering draagt. Onder verrichten als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit artikel bedoelde verzekering van C.A.S. mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van C.A.S. alsmede van haar eventuele bestuurders, werknemers en de door C.A.S. bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, uit welke hoofde dan ook beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Klant in rekening gebrachte honorarium. 

7. Ieder gebruik van de diensten van C.A.S. geschiedt voor eigen risico. Iedere klant dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast verplicht iedere klant zich verzekerd te zijn tegen ongevallen bij aangaan van de Overeenkomst. 

8. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de Klant geen rechten ontlenen. 

9. De Klant vrijwaart C.A.S. zo nodig van onverhoord C.a.S. aanspraken van derden. 

ARTIKEL 6 ONTBINDING 

1. C.A.S. is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldoet. 

2. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de Klant is alleen mogelijk op medische gronden met overlegging van genoegzaam, schriftelijk bewijs van medische advies daartoe door een erkende arts. 

ARTIKEL 7 BETALINGSVOORWAARDEN 

1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door C.A.S. op basis van vaste tarieven. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, doch meer werkzaamheden dan in de overeenkomst voorzien verricht moeten worden en/of van wijzigingen in de Opdracht door de Klant om welke reden dan ook hangende de uitvoering van de Opdracht blijken, komen deze voor rekening van de Klant en zullen door C.A.S. worden uitgevoerd tegen meerkosten (tegen het gebruikelijke tarief van C.A.S. ) waarvan de aanvaarding door de Klant mede kan blijken uit het gedogen van de Klant tot het uitvoeren van dit meerwerk. C.A.S. zal de Klant zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden. 

2. C.A.S. gaat bij de met de Klant gesloten overeenkomst en het daarin opgenomen tarief uit van het in die overeenkomst genoemde aantal personen. Dat aantal is bepalend en bindend voor de totaalprijs. Ingeval van minder personen dan verwacht, komt dat voor rekening en risico van de Klant. Ingeval van meer personen dan verwacht, is C.A.S. ofwel gerechtigd om levering van meer dan overeengekomen te weigeren ofwel wordt extra personen in rekening gebracht tegen het gebruikelijke tarief van C.A.S. 

3. Indien C.A.S. met de Klant een vast (uur)tarief of vaste prijs overeenkomt, dan is C.A.S. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc., verhoging van prijzen door derden met wie C.A.S. ten behoeve van Klant overeenkomsten sluit of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

4. Het honorarium van C.A.S. zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventuele verschuldigde BTW door middel van (tussentijdse) declaraties aan de Klant in rekening gebracht. 

5. C.A.S. is gerechtigd om bij de totstandkoming van de overeenkomst voorschotten bij de Klant in rekening te brengen. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de slotdeclaratie. 

6. Facturen van C.A.S… dienen door de Klant te worden betaald ofwel contant ten tijde van een trainingssessie ofwel binnen 14 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd op de door C.A.S. voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders door C.A.S. aangegeven. 

7. Indien de Klant verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim is de Klant de wettelijke(handels)rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van C.A.S. en is C.A.S. voorts gerechtigd alle ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enigerwijze jegens de Klant schadeplichtig kan worden. 

8. Is de Klant in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening, zulks naast de verschuldigde hoofdsom en renten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen voor niet-particuliere klanten ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom. 

9. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

ARTIKEL 8 OVERMACHT, VAKANTIES 

1. C.A.S. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor C.A.S. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van C.A.S. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden welke krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen (daaronder begrepen, uitdrukkelijk niet limitatief bedoeld, weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van C.A.S. niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door de Klant zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden). 

2. Voor zover C.A.S. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is C.A.S. gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat in rekening te brengen. De Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Tevens dient de Klant de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen. 

3. Bij ziekte van de trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of wordt de overeenkomst verlengd met het aantal overeengekomen sessie dat de trainer ziek is. Vakanties van C.A.S. worden ruim van te voren aangekondigd. 

ARTIKEL 9 GEZONDHEID 

1. De Klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van C.A.S. zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met C.A.S. aan te gaan, zijn arts te raadplegen. 

2. Gedurende de duur van de overeenkomst is de Klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens en na de training te melden aan C.A.S.. 

ARTIKEL 10 VERTROUWELIJKHEID 

1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- en/of beroepsregels C.A.S. een meldings- en/of informatieplicht opleggen. 

2. Door de Klant aan C.A.S. verstrekte persoonsgegevens zullen door C.A.S. niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan hem verstrekte Opdracht of door hem aan de Klant te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover C.A.S. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 

ARTIKEL 11 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

1. Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door C.A.S. ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde Diensten, toegepaste of ontwikkelde methodieken, modellen en instrumenten is en blijft C.A.S. houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Klant verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 

2. C.A.S. behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

ARTIKEL 12 EINDE OVEREENKOMST 

1. Zowel C.A.S. als de Klant hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van overlijden of insolventie (faillissement, schuldsaneringsregeling of surseance van betaling) van de andere partij. 

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

1. Op de rechtsverhouding tussen C.A.S. en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

Back to top